• Barczak A. Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny. 2013;2 (49), 4-7.
 • Barczak A. Badanie neuropsychologiczne w diagnostyce otępień. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2012:12-14.
 • Barczak A, Gorzkowska A, Klimkowicz-Mrowiec A. Ocena zaburzeń funkcjonowania poznawczego, ss 11-29.[w:] Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Otwock: Medisfera 2012.
 • Barczak A . Wykształcenie aktywność poznawcza i społeczna jako czynniki prewencji otępienia. Education, cognitive and social activity as dementia protective factors . Aktualności Neurologiczne (Current Neurology) 2014; 114(3):161-166.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ. Zaburzenia mowy u osób w starszym wieku – zmiany fizjologiczne czy zwiastun choroby neurozwyrodnieniowej. Medycyna po dyplomie. Zeszyt Edukacyjny. Geriatria,cz. III, 2016, 2:47-52.
 • Przewłócka A, Sitek EJ,Tarnowski A, Sławek. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3):117-127. Zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobach neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem
 • Sitek EJ, Barczak A, Harciarek M. Neuropsychological assessment and differential diagnosis in young-onset dementias. Psychiatric Clinics of North America 2015, 38 (2), 265-279.
 • Sitek EJ, Senderecka M, Nowicka-Sauer K. Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2016; 23(04):49-59.
 • Sitek EJ, Barczak A, Senderecka M. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne 2017, 17 (1), p. 34–41.
 • Sitek EJ. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych o wczesnym i późnym początku. Neurologia po dyplomie 2018, 13(3), s.12-18.
 • Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o późnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.151-154.
 • Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o wczesnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.154-157.
 • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 4, s.302-305.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K. Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych – przegląd zagadnień. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W,. Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 523-555.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Narożańska E. Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej. Neurologia po dyplomie 2021, 2, 42-50.
 • Chibowska P, Nowicka-Sauer K, Sitek EJ. Selected sociodemographic and clinical predictors of the clock drawing test performance in Polish community dwelling seniors (Wybrane socjodemograficzne i kliniczne predyktory poziomu wykonania testu rysowania zegara przez polskich seniorów). Aktualności Neurologiczne 2020, 4, 147-157.
 • Calabrese P, Sitek EJ, Korczyn AD, Dong Y, Manso-Calderón R, Sierra-Beltrán M, Skrzypkowska A, Stefanova E. The assessment of cognitive and behavioural disturbances in vascular cognitive impairment (VCI) — recommendations of an expert working group.•Neurol Neurochir Pol 2021;55(4):333-345.
 • Kujawska-Danecka H., Nowicka-Sauer K., Sitek E.J. Ocena zaburzeń funkcji poznawczych na podstawie Testu Rysowania Zegara. [w:] red. P. Błędowski, T. Grodzicki, M. Mossakowska, T. Zdrojewski. POLSENIOR 2: Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym także jakości życia związanej ze zdrowiem. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2021. S. 311-325.
 • Kawa J, Bieńkowska M, Bednorz A, Smoliński M, Sitek EJ. Computer Aided Analysis of Clock Drawing Test Samples via PACS Plugin. W: Pietka, E., Badura, P., Kawa, J., Wieclawek, W. (eds) Information Technology in Biomedicine. ITIB 2022. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1429. Springer, Cham. pp 194–207. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09135-3_17 
 • Sitek EJ, Konieczna S. Does progressive aphantasia exist? The hypothetical role of aphantasia in the diagnosis of neurodegenerative diseases. Behavioral and Brain Sciences. 2022;45:e299.

facebook_page_plugin